CONDICIONS D’ÚS

Aquest lloc web www.universitasalbertiana.org (en endavant, la Web) és propietat de l’ASSOCIACIO CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, amb domicili al Carrer Pere Artés nº4 08027 Barcelona, i C.I.F. nº G-60382694, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 12786 Telèfon: 683597458. Correu electrònic: secretaria@universitasalbertiana.org

El responsable del tractament: ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

L’accés, reproducció i ús de la web i de qualsevol dels serveis que s’incorporen pressuposa la plena acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment i de les condicions que es manifesten en la política de privacitat que s’exposa, que ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en les seves successives actualitzacions. És responsabilitat del/de la usuari/a conèixer a cada moment les condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d’acord amb les mateixes, si us plau, abstinguis d’utilitzar-la.

Donant compliment a l’RGPD, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es puguin sol·licitar s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA. Així mateix, quan qualsevol persona facilita a ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA les dades personals que se sol·liciten, autoritza expressament a aquesta entitat a tractar i incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.
El/la usuari/a serà l’únic/a responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a qualsevol tercer per facilitar dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els/les usuaris/es poden obtenir informació, fer consultes i participar als diferents esdeveniments que ofereixi mitjançant el seu espai web.

 

Propietat Intel·lectual

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, dissenys, programes d’ordinador -inclosos els codis html-, etc.), la propietat intel·lectual li correspon a ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, excepte pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, i els seus llicenciants retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport a què s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament un dret d’ús en els termes expressats en aquestes condicions d’ús, amb fins estrictament privats.

A més de l’anterior, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el títol VIII de el Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre ella, considerada com una base de dades.

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA és també l’exclusiva propietària del disseny i imatge gràfica de la web, es reserva les accions que legalment li corresponguin contra les persones que poguessin fer imitacions o usos deslleials dels mateixos.

Les marques de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA o de tercers que apareguin a la web no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs on apareguin.

 

Usos permesos

Com a usuari del web, li està permesa:

La navegació, és a dir, l’accés i visualització de la web en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.

Reproduir de forma permanent, en qualsevol tipus de suport (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials expressament indicats a la web com a susceptibles de descàrrega, en les condicions que més avall s’indiquen en aquesta mateixa clàusula.

Beneficiar-te dels serveis i avantatges prestats per ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Aquestes operacions autoritzades només podran ser realitzades pels usuaris en el seu àmbit privat, i les còpies legítimament obtingudes tant de la web com dels productes assenyalats en la mateixa com a susceptibles de descàrrega, només podran ser utilitzades pels mateixos per a fins estrictament personals i privats .

En conseqüència, queden prohibides, respecte del Web i els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells, qualssevol operacions que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe i, especialment:

Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat de l’usuari, especialment aquelles que tinguin fins comercials.

La seva modificació i, en general, qualsevol transformació d’aquests, inclosa la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra, inclosa la correcció d’errors dels programes d’ordinador, dels quals tampoc es podran fer versions successives ni programes derivats.

La seva càrrega i/o utilització en qualsevol sistema de xarxa d’ordinadors, encara que l’accés a aquest no pugui realitzar-se simultàniament pels diferents usuaris d’aquesta xarxa.

Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades.

La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes o serveis facilitats a través de la mateixa.

Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

 

Comportament de l’usuari

Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través del web, i a no emprar-los per: incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA o de tercers; atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o d’altres que corresponguin a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA o a tercers.

Només es permetran comentaris, continguts i publicacions que estiguin relacionats amb o que siguin adequats al contingut i finalitats propis de la web, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA tindrà plena llibertat de decisió sobre si les aportacions dels/de les usuaris/es són finalment publicades a la Web o no, quedant l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA facultada per retirar-les quan consideri oportú, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA queda facultada per publicar a la web els continguts subministrats per usuaris de forma parcial, resumida o abreujada.

 

Continguts de tercers

La inclusió en la web d’elements proporcionats per tercers no implica suport, patrocini o recomanació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA sobre els mateixos, de manera que ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA no és responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud. En el cas que hi hagués publicitat de tercers (incloent patrocinis), els anunciants seran els únics responsables que el material publicitari compleix les lleis aplicables, no essent responsable ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA de qualsevol errada que pogués haver-hi en el mateix.

Pel fet de proporcionar a través del web accés (mitjançant vincles o banners) amb pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades pertanyents a terceres persones, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA no es converteix en editor d’aquests continguts, ni es fa responsable, directament o subsidiàriament, de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció dels mateixos.

 

Links a la web

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles a la web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca d’ASSOCIACIO CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, dels seus usuaris/es o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de qualsevol enllaç queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres, així com aquelles que permetin l’accés a serveis i continguts per als quals XXX pogués exigir el previ registre (deep linking).

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts que promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços amb fins mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA.

En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA amb els titulars d’aquests, ni respatller, patrocini o recomanació sobre els mateixos, de manera que ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA no serà en absolut responsables del seu contingut i licitud.

 

Modificacions

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA es reserva el dret d’efectuar, mitjançant successives actualitzacions, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es facilitin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la web, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada a el dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l’accés i utilització de la Web és voluntari i de l’exclusiva responsabilitat dels usuaris.

 

Seguretat

Excepte quan expressament s’indiqui el contrari, les transmissions des de la web no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA no garanteix que l’accés sigui ininterromput o lliure d’errors, quedant exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l’ús ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA o impossibilitat d’ús (incloent tots els danys indirectes, entre altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d’informació, etc.).

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades pel/per la usuari/a mitjançant aquesta política de privacitat.
ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

El/la usuari/a té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o/i oposar-se al seu tractament, personalment a les nostres oficines o mitjançant comunicació escrita, acompanyada de còpia del seu document nacional d’identitat, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic secretaria@universitasalbertiana.org o a la nostra adreça postal situada al Carrer Pere Artés nº4 08027 Barcelona.

 

Llei i fur

Les presents Condicions d’ús estan sotmeses a la legislació del domicili de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, s’entendrà que ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA i l’usuari s’han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, llevat que la normativa legal aplicable en la matèria disposi imperativament la submissió a un altre fur diferent.

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que els corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en dret. (Última actualització: 2018.11.20).

Subscriu-te a la nostra Newsletter